توضیحات :میزان سود فروش اقساطی در روش ارائه تسهیلات به شکل زیر محاسبه می شود.

12*(%100(درصدسود *مبلغ کالا))=سود کالا

جدول فروش سود اقساطی 

علاقه مندی ها 0
مقایسه